SundaHus Medvetna materialval

Nya regler för klassificering och märkning av kemiska ämnen

Den 20 januari 2009 trädde en ny förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar i kraft. Förordningen innebär bl a att nuvarande risk- och skyddsfraser ersätts med faro- och skyddsangivelser för klassificeringen av kemiska ämnen.

De nya reglerna införs stegvis så att företagen hinner anpassa sig. SundaHus kommer att införa de nya faro- och skyddsangivelserna i systemet allt eftersom de börjar användas i leverantörernas dokumentation.

Läs mer på Kemikalieinspektionen webbplats

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter