Varumärkeslicens

Allmänna villkor för varumärkeslicenser – 2016-10-20

1 TILLÄMPLIGHET

Licensgivaren driver och tillhandahåller SundaHus Miljödata, ett internetbaserat databassystem som sammanställer miljöbedömda byggvaror (”Plattformen”). Bland Licensgivarens kunder finns bl.a. privata fastighetsbolag, kommunala och statliga fastighetsbolag, landsting, konsulter och entreprenörer. Licensgivaren är innehavare av registrerade och väl inarbetade varumärken med registreringsnummer 404848 (Sverige) respektive 015480941 (EU). Dessa allmänna villkor tillämpas när Licensgivaren upplåter licensrättigheter till Varukännetecknen, och utgör en integrerad del av Avtalet. Hänvisningar till Avtalet innefattar även dessa allmänna villkor.

2 DEFINITIONER

De definierade termer som förekommer i dessa allmänna villkor ska ha följande innebörd: "Avtalet" avser mellan Licensgivaren och Licenstagaren ingånget skriftligt avtal om upplåtelse av licensrättighet till Varukännetecknen, eller annan överenskommelse där referens till dessa allmänna villkor görs,

”Immateriella Rättigheter” avser alla immateriella rättigheter överallt i världen, oavsett territorium och oavsett om sådan immateriell rättighet uppstått genom registrering, inarbetning eller på annat sätt, såsom (i) firma, patent, bruksmönster, industriella mönster, handelsnamn, varumärken, varukännetecken och upphovsrätter (såsom men inte begränsat till programvara, källkod, dokumentation, databaser, register, rapporter, band och allt annat material som kan erhålla upphovsrättsligt skydd), (ii) äganderätt till resultat som skapats immateriellt och som skyddas av sekretess, inklusive men inte begränsat till know-how och affärshemligheter, och (iii) alla ansökningar, förnyanden, tillägg, förlängningar och återupplivanden av sådana rättigheter som refereras till i denna definition,

”Licensgivaren” avser SundaHus i Linköping AB (publ), org. nr 556404-1373.

”Licenstagaren” avser den part med vilken Licensgivaren ingått Avtalet,

”Medgiven Användning” avser (i) vid användning av Varukännetecken 1-4; marknadsföring och försäljning av Produkter, och (ii) vid användning av Varukännetecken 5; användning i samband med beskrivande texter om Licensgivaren,

”Part” avser var och en av Licensgivaren och Licenstagaren, och ”Parterna” avser Licensgivaren och Licenstagaren gemensamt,

”Produkt” avser de av Licenstagarens produkter som finns registrerade och bedömda i Plattformen,

”Territoriet” avser Europeiska Unionen, och

”Varukännetecknen” avser de av Licensgivarens varukännetecken som förtecknas nedan:

3 LICENSENS OMFATTNING

3.1 Licensgivaren upplåter genom Avtalet till Licenstagaren en kostnadsfri, icke-exklusiv, ej överlåtbar, begränsad licens att under avtalstiden använda Varukännetecknen inom Territoriet, för den Medgivna Användningen och på de villkor som följer av Avtalet.

3.2 Licenstagaren åtar sig att alltid visa varje Varukännetecken i dess helhet i enlighet med respektive Varukänneteckens utformning enligt punkt 2 i dessa allmänna villkor.

3.3 Licenstagaren har inte rätt att använda Varukännetecknen eller andra av Licensgivarens Immateriella Rättigheter i sitt firmanamn eller för något annat syfte än de som följer av Avtalet. Licenstagaren får inte heller ge sken av att vara ägare till Varukännetecknen eller andra av Licensgivarens Immateriella Rättigheter.

3.4 Licenstagaren är uttryckligen förbjuden att registrera något Varukännetecken eller andra av Licensgivarens Immateriella Rättigheter, vare sig som Licenstagarens varumärke, firma eller i annat avseende.

3.5 Licenstagaren har ingen rätt att till tredje part upplåta licens beträffande Varukännetecknen.

3.6 Licenstagaren ska använda Varukännetecknen på ett professionellt och fackmässigt sätt, med största omsorg och i enlighet med gällande lagstiftning och myndighetsföreskrifter.

3.7 Licenstagaren får inte under avtalstiden eller därefter använda ord eller tecken som liknar något av Varukännetecknen och som kan vilseleda eller orsaka förväxling med Varukännetecknen eller andra av Licensgivarens Immateriella Rättigheter.

3.8 Licenstagaren åtar sig att säkerställa att Licenstagarens anställda vid fullgörandet av sina arbetsuppgifter alltid använder Varukännetecknen i enlighet med Avtalet.

4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

4.1 Samtliga Immateriella Rättigheter hänförliga till Varukännetecknen är Licensgivarens exklusiva egendom. Ingenting i Avtalet innebär eller ska tolkas som att äganderätten till något av Varukännetecknen eller någon annan av Licensgivarens Immateriella Rättigheter övergår till Licenstagaren eller att Licenstagaren på annat sätt erhåller äganderätt till Licensgivarens Immateriella Rättigheter.

4.2 Om Licenstagaren skapar ett alster där något av Licensgivarens Immateriella Rättigheter ingår (”Resultat”) ska Licenstagaren på Licensgivarens begäran ta fram all dokumentation och annat nödvändigt material och samarbeta på sätt att Licensgivaren kostnadsfritt förvärvar immaterialrättsligt skydd för sådant Resultat.

4.3 Om det inte är möjligt att registrera eller överlåta upphovsrättsligt skydd till Resultatet enligt punkt 4.2 ska Licenstagaren upplåta till Licensgivaren en evig, exklusiv, vederlagsfri, royaltyfri, oåterkallelig, världsomspännande, vidareöverlåtbar, vidarelicensierbar licens för obegränsad användning. Denna rätt inkluderar, men är inte begränsad till, rätten att framställa exemplar av samt tillgängliggöra, sprida, visa och framföra för allmänheten sådant Resultat i samtliga media och oavsett teknik.

5 INTRÅNG I IMMATERIELL RÄTTIGHET

5.1 Licenstagaren ska utan dröjsmål informera Licensgivaren om intrång eller misstänkt intrång i Licensgivarens Immateriella Rättigheter samt om Immateriella Rättigheter tillhörande tredje part påstås bli kränkta på grund av den Medgivna Användningen.

5.2 Licensgivaren har ingen skyldighet att skydda eller försvara sina Immateriella Rättigheter. Väljer Licensgivaren att göra det ska Licenstagaren bistå Licensgivaren i rimlig omfattning.

5.3 Om Licenstagaren väljer att självständigt vidta rättsliga åtgärder mot tredje part i anledning av intrång i Licensgivarens Immateriella Rättigheter ska Licensgivaren först skriftligen informeras härom samt därefter ges möjlighet att, om Licensgivaren så vill, intervenera i processen.

5.4 Om en talan eller ett krav från tredje part rörande Varukännetecknen görs gällande får Licensgivaren i eget val (i) utverka lämplig licens från tredje part, eller (ii) säga upp Avtalet till omedelbart upphörande utan att någon ersättningsskyldighet ska uppkomma gentemot Licenstagaren.

6 FORCE MAJEURE

6.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt Avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav. Om inte annat visas ska som ”befriande omständighet” anses krig, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, och arbetskonflikt vari inbegrips strejk, långvariga störningar i transporter, telekommunikation eller strömförsörjning.

6.2 Om Part önskar åberopa befriande omständighet ska denna Part omedelbart skriftligen underrätta den andra Parten om när händelsen påbörjades samt när den upphör. Om Part underlåter lämna sådant meddelande har Parten inte rätt att åberopa omständigheten som befrielsegrund.

6.3 Tiden för fullgörande av relevant förpliktelse ska förlängas med den tid som den befriande omständigheten fortgick. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt Avtalet, får vardera Part häva Avtalet genom skriftligt meddelande till den andra Parten om Avtalets fullgörande förskjuts med mer än tre (3) månader. Part ska inte vara skyldig att utge ersättning till den andra Parten vid uppsägning enligt denna punkt.

7 VITE

Vid Licenstagarens avtalsbrott har Licensgivaren rätt till ett vite som uppgår till 50 000 SEK för varje enskilt avtalsbrott. Om Licensgivarens verkliga skada överstiger vitet har Licensgivaren rätt till skadestånd avseende överskjutande belopp. Vitet påverkar inte Licensgivarens rätt att göra gällande andra påföljder enligt Avtalet eller tillämplig lag.

8 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

8.1 Avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad. Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen.

8.2 Vardera Part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:

(i) den andra Parten underlåter att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet eller gällande lag; eller

(ii) den andra Parten inställer sina betalningar, påbörjar förhandlingar om uppgörelse med sina borgenärer, blir föremål för ansökan om konkurs, ger in ansökan om företagsrekonstruktion eller ackord eller dylikt, upphör med sin verksamhet, träder i likvidation eller en förvaltare utses beträffande alla eller delar av Partens tillgångar.

8.3 Licenstagaren åtar sig att vid Avtalets upphörande omedelbart upphöra att använda Varukännetecknen i alla dess former och därmed förväxlingsbara kännetecken. Licenstagaren har dock rätt att under en övergångstid om en (1) månad försälja inneliggande lager av Produkter som försetts med ett Varukännetecken samt byta ut skyltar, logotyper, m.m. i butiker och på webbplatser där Varukännetecknen förekommer.

8.4 Bestämmelser i Avtalet som till sin natur eller vad som särskilt angetts är avsedda att fortsätta äga tillämpning efter Avtalets upphörande ska så göra, inklusive men inte begränsat till punkterna 3.7, 4, 5, 7 och 10.

9 ÖVRIGA VILLKOR

9.1 Part har inte rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje part utan den andra Partens skriftliga samtycke. Licensgivaren har dock rätt att fritt överlåta eller pantsätta hela eller del av sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till andra bolag i Licensgivarens koncern.

9.2 Ändringar och tillägg till Avtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av behöriga firmatecknare för respektive Part för att vara gällande.

9.3 Avtalet jämte dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av föremålet för Avtalet och ersätter alla eventuella tidigare skriftliga och/eller muntliga garantier, åtaganden, utfästelser och överenskommelser mellan Parterna.

10 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol med Linköpings tingsrätt som första instans.

Godkännande ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VARUMÄRKESLICENSER – 2016-10-20