Miljöbyggnad 4.0 - intervju med Anna Hofmann, doktor i polymerkemi

Sveriges mest använda hållbarhetscertifiering för byggnader släppte en ny generation av sin manual, 4.0 tidigare under 2023. Som enda miljödatabas i Sverige tillhandahåller SundaHus stöd för Miljöbyggnad 4.0.

Syftet med den nya manualen har bland annat varit att arbeta in delar av EU-taxonomin samt uppdatera indikatorer mot andra nya standarder, lagkrav och behov. SundaHus stöd för Miljöbyggnad 4.0, allmänt kallad MB4 omfattar indikatorerna 4, 9 och 15 samt delar av indikator 13. Så - vad innebär det, mer specifikt? Vi frågar Anna Hoffmann, doktor i polymerkemi och en av 12 anställda på SundaHus avdelning för bedömning av byggmaterial.

Hur hanterar ni Boverkets krav för klimatdeklaration?

Vi har en klimatdeklarationsmodul som är kopplad till din digitala loggbok. Det innebär att klimatpåverkan beräknas för de material du redan har listade, det är alltså ett minimalt merarbete. Symboler i översikten kommer att visa om produkten omfattas av deklarationskravet eller inte.

Det finns också symboler som visar huruvida produkten har en EPD eller inte. Om vi har godkänt EPDn, kommer systemet att använda den uppgiften i första hand. Om produktspecifika klimatdata saknas kommer systemet att hämta uppgifter från Boverkets databas.

Hur hanterar jag kriteriet om utfasning av farliga ämnen?

En jätteviktig fråga, anser jag som kemist. Förutom att vi självklart har symboler för detta, har man också möjlighet skapa och hantera avvikelser mot kriterierna. Du kan själv dra ut en översikt med avvikelser, om sådana finns.

Hur kan man använda SundaHus för att säkerställa cirkularitet i produkterna?

SundaHus Miljödata anger på produktnivå hur stor andel av produkten som är återvunnen. Det gäller givetvis under förutsättning att leverantören har angett den informationen till oss. Manualen för Miljöbyggnad 4 kräver att två eller fler produkter har en given viktprocent återvunnet eller återbrukat material. SGBC begär inte en sammanställning över den sammanlagda andelen. Man går till väga så, att man anger vilka produkter i loggboken som möter kraven, och hänvisar till loggboken för verifiering. SGBCs granskare har access till den.

Stål och armering brukar vara klassiska produkter att välja, de bör ha en skrotbaserad andel som möter manualens krav. Leta gärna upp fler! Det är ett utmärkt sätt att hålla nere byggfasens klimatpåverkan.

Varför bedömer ni inte återbrukade produkter?

Det gör vi jättegärna – om vi har tillräckligt med data att gå på. För att vi som kemister ska kunna lämna en pålitlig bedömning på hög nivå, behöver vi fullständig och trovärdig produktinformation. Det är, än så länge svårt att få för de flesta produkter.

I en perfekt värld, där man sätter byggnaden i centrum oavsett ägare skulle loggboken följa med byggnaden under hela dess livstid. Du har då full spårbarhet över vad byggnaden innehåller. Det i sin tur skulle möjliggöra ett högre fastighetsvärde, då just den informationen fungerar som en försäkring och möjliggör ett användande av beståndsdelarna även efter byggnadens livslängd. Såvida inte förändringar inom kemikalielagstiftningen hindrar det, det vill säga.

Hur kan man använda SundaHus för kravställning av cirkularitet och klimatpåverkan?

MB4s indikatorer är en väldigt bra utgångspunkt. Sedan kan man bygga på med egna kriterier, om man vill det. Behöver du fler tips på kravställning, kontakta våra CSM-konsulter. De är konstruktörer, arkitekter och miljöjurister, och gillar att optimera byggprojekt ur materialsynpunkt.

Du kan som beställare se vilka produkter som har en EPD eller inte. Det möjliggör en helt annan nivå av kravställning. Du kan, i förfrågningsunderlaget ange att du vill se att ett visst antal procent av produkterna i loggboken ska ha EPDer. En annan kravställning kan vara att en viss produkttyp får ha ett tak på sin klimatpåverkan, klimatbudgetar för vissa byggdelar och så vidare.

Beställare tenderar att inte vilja specificera produkter eftersom det påverkar garantitiden. Genom att ange funktionskrav istället, såsom maxtak på klimatpåverkan kan man hantera den problematiken.

Kan man kombinera Miljöbyggnad 4.0 krav med andra projektspecifika miljökrav?

Absolut. Det kan man med alla våra certifieringar. Systemet tar då hänsyn till valda nivåer för alla indikatorerna och visar hur en produkt står sig i relation till just de kraven.

Sista frågan – MB4 har varit efterlängtad eftersom det innehåller stöd för taxonomin. Hur fungerar det?

SundaHus har det stödet också, det har vi haft ett tag. Du kan se om en produkt godkänns enligt taxonomikraven eller inte. Du kan välja att ha taxonomifiltret som enskild tjänst, eller för att uppfylla kraven i MB4.