SundaHus Medvetna materialval

Miljöförutsättningar

Lagstiftningen inom miljöområdet är sedan 1999-01-01 i huvudsak samlad i Miljöbalken och dess föreskrifter. Andra lagar, föreskrifter eller råd inom miljöområdet återfinns även i t ex AFS, PBL, NFS, BBR, AMA.

Miljöbalken

I Miljöbalkens "Allmänna hänsynsregler" ska framförallt följande principer beaktas:

 • Försiktighetsprincipen: Redan risken för skador och olägenheter medför en skyldighet att vidta åtgärder.
 • Förorenaren betalar: Det är den som orsakar eller riskerar att orsaka miljöstörning som ska bekosta de förebyggande eller avhjälpande åtgärderna.
 • Bästa möjliga teknik: För yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador och olägenheter.
 • Lokaliseringsprincipen: Man ska välja en sådan plats att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
 • Produktvalsprincipen: Kan man ersätta en kemisk produkt med en mindre farlig så ska man göra det.
 • Hushållningsprincipen: Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt.
 • Kretsloppsprincipen: Det som utvinns ur naturen ska användas uthålligt med minimal resursförbrukning.
 • Kunskapskravet: Den som utför en handling som kan innebära negativ påverkan på miljön eller hälsan ska ha den kunskap som krävs för att förhindra att sådan påverkan sker.
 • Skälighetsregeln: Alla hänsynsregler ska tillämpas efter en avvägning mellan nytta och kostnader. Kraven som ställs ska vara miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga. Nyttan för miljön har dock företräde vid avvägningen. 

Nationella miljömål

De nationella miljömålen omfattar 16 miljökvalitetsmål och 72 nationella delmål som riksdagen beslutat om. Läs mer på Miljömålsportalen.

Bland de nationella miljömålen berör "Giftfri miljö" och "God bebyggd miljö" bygg- och fastighetsbranschen med nedanstående mål.

Giftfri miljö

Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt god miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Kretsloppsrådets Miljöprogram 2010

Miljöprogram 2010 antogs 2003-10-03 av Kretsloppsrådet under namnet Byggsektorns Miljöprogram 2003. Programmet omfattar följande områden och visioner:

 • Energihushållning
 • Materialhushållning
 • Utfasning av farliga ämnen
 • Säkerställande av en god innemiljö

Läs mer på Kretsloppsrådets webbplats.

2009-05-25