SundaHus Medvetna materialval

Fördelar

Fördelarna med systemet är bl a:

 • Marknadens största system - Just nu 92 876 byggvaror från 2 717 leverantörer och 184 material. Varorna täcker ett brett produktområde från målarfärg till elektronik.
 • Ämnesdatabas i grunden - Ger användaren bättre sökmöjligheter och säkerställer konsekvent uppdatering när bedömningen av ett ämne ändras. Alla ämnen som ingår i en produkt är registrerade, även de som inte anses som farliga just nu. För närvarande finns det 6 665 ämnen i vår ämnesdatabas.
 • Ett verktyg för att välja material - Ger information om funktioner och egenskaper hos olika material, ett hjälpmedel för att välja rätt bygg- och anläggningsmaterial ur miljösynpunkt.
 • Tillgänglig produktdokumentation - Bedömningarna baseras på leverantörernas dokumentation i form av Säkerhetsdatablad/Varuinformationsblad och Byggvarudeklarationer/Miljödeklarationer. I systemet lagras även Produktdatablad, Drift- och skötselinstruktioner m fl dokument. Vi lagrar alla dokument i systemet.
 • Automatisk kontroll av referensdokument - En automatisk sökrobot kontrollerar regelbundet de dokument vi baserar bedömningen på, t ex Säkerhetsdatablad. När ändringar gjorts i dokumenten larmar den och en revidering av den gamla bedömningen utförs.
 • Regelbunden uppdatering med historik - När vi uppdaterar bedömningen av en produkt finns även den gamla bedömningen kvar.
 • Kraftfulla sökmöjligheter - via t ex material, produktnamn, varumärke, tillverkare, BSAB-kod, ingående ämnen, artikelnummer, E-nummer, RSK-nummer.
 • Helhetsperspektiv - Hantering av kemikalier kan medföra risker för människor och miljö. Vilka risker som föreligger och vilken exponering som kan bli aktuell bestäms av kemiska faror hos det farliga ämnet och hur hanteringen går till. Vi ger information om produktens kemiska faror ur ett livscykelperspektiv samt hur dess avfall hanteras.
 • Kriteriebaserade ämnesbedömningar - Ämnen bedöms utifrån Kemikalieinspektionens s k PRIO-kriterier och gällande kemisk lagstiftning vilket ger en konsekvent ämnesbedömning.
 • Möjlighet att bevaka PBT/vPvB-ämnen - Idag finns det inga vedertagna kriterier för klassificering av långlivade, bioackumulerbara och toxiska ämnen (PBT) och mycket långlivade och mycket bioackumulerbara vPvB-ämnen. Systemet markerar för PBT/vPvB-ämnen och potentiella sådana med symboler och bedömningen tar hänsyn till dess förekomst (se avsnitt 4.1.4 i Bedömningskriterierna).
 • Möjlighet att bevaka ämnen och egenskaper i olika spärrlistor - Ger möjlighet att bevaka om särskilt farliga ämnen på olika officiella spärrlistor förekommer i produkterna (t ex REACH kandidatlistan, Vattendirektivet m fl) eller om produkter uppfyller kriterier för olika certifieringssystem (t.ex Svanen och Miljöbyggnad). Det finns även möjlighet att skapa egna spärrlistor för att bevaka förekomsten av farliga ämnen i produkter.
 • Smidig projekthantering - SundaHus-systemet ger en flexibel projektstrukturering, goda rapportmöjligheter, stöd för granskning av valda produkter, tillgång till aktuell projektdokumentation om byggvaror via webben, m m. I slutet av projektet låses bedömningen av de valda byggvarorna ihop med tillhörande dokumentation och bedömningskriterier. Detta ger tillgång till det bedömningsunderlag som var aktuellt under den period då projektet utfördes oavsett vilka ändringar som tillkommit senare.
 • Verktyg för konkretiserade miljöplaner - Systemet gör det lätt att specificera konkreta kriterier i miljöplanen samt att följa upp dess införlivanden i projektets olika skeden (genom granskningsfunktionen).
 • Ett smidigt verktyg för att återföra kunskap om produkter inom organisationen - Genom funktionen för Sortimentskonto och kemikalielistor erbjuder vi möjlighet att skapa egna listor med produkter som t ex används frekvent och framgångsrikt inom en organisation.
 • Underlag för loggbok - Kemikalieinspektionen föreslår att en loggbok över byggprodukterna ska föras av byggherren för att göra information om material i byggnaden tillgänglig samt för att minska hälso- och miljörisker kopplad till byggvaror. Loggboken ska sedan uppdateras av förvaltaren och följa byggnaden under hela dess livstid. Informationen i SundaHus-systemet utgör ett lämpligt underlag för en loggbok för byggnaden.
 • Underlag för rivningsplan - Informationen i SundaHus-systemet kan utgöra underlag till ett rivningsplan.

2010-02-26