SundaHus Medvetna materialval

Nyhetsarkiv - 2012

Leverantörer ser risker med användningen av återvunnet material i varor

Kemikalieinspektionen har låtit intervjua tio företag för att få uppgift om hur tillverkare och leverantörer ser på användningen av återvunnet material i varor. Slutsatsen är att företag ser möjligheter att öka användningen av återvunnet material i sina produkter, men ett av de största hindren är risken att det återvunna materialet innehåller farliga ämnen.

Läs mer...


Nu kartläggs miljögifternas dolda samhällskostnader

Aktuell forskning försöker nu uppskatta och synliggöra samhällskostnaden för olika miljögifter och kemikalier.

Läs mer...


Kandidatlistor och SIN-Listan drivande faktor för utbyte av farliga kemikalier inom EU

Europakommissionen har nyligen analyserat vilken effekt tillämpningen av den nya kemikalielagstiftningen REACH haft på den europeiska kemiska industrins substitution av farliga ämnen.

Läs mer...


Dålig koll på biocider i konsumentprodukter

En studie som Kemikalieinspektionen har låtit genomföra visar att förekomsten av biocidbehandlade konsumentprodukter är mer omfattande än förväntat. Resultatet av undersökningen visar också att åtta av de trettio intervjuade företagen, cirka 27 procent, inte vet om varor de importerar är biocidbehandlade.

Läs mer...


Femtiofyra nya ämnen i ECHAs kandidatlista

Kemikaliemyndigheten ECHA har uppdaterat sin kandidatlista över särskilt farliga ämnen med 54 nya ämnen.

Läs mer...


EUs säkra haltgräns för Bisfenol A inte relevant

EU:s livsmedelsmyndighet EFSA har angett hur mycket av det hormonstörande ämnet bisfenol A som är säkert att få i sig, så kallat tolerabelt dagligt intag.

Läs mer...


Omfattande förekomst av bakterieavdödande medel i produkter

Kemikalieinspektionen har utfört en förstudie av hur konsumentprodukter behandlade med bakterieavdödande medel, sk biocider, marknadsförs via Internet. Resultaten visade att förekomsten är mer omfattande än förväntat.

Läs mer...


Film om Cocktaileffekten från Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har gjort en film om hur exponering mot en blandning av ämnen - även i låga doser - kan leda till hälso- och miljöeffekter pga. att de samverkar och förstärker varandras effekter, s.k. cocktaileffekten.

Läs mer...


Ökad efterfrågan på förnyelsebara resurser kan leda till nya konflikter

Ökad efterfrågan på förnyelsebara resurser leder till en mer hållbar global utveckling. Men konkurrensen om odlingsbar jord riskerar att leda världen mot nya konflikter och fördjupade klyftor menar forskaren Kennet Hermele i sin färska avhandling "Land Matters" vid Lunds universitet. Läs mer på Formas tidning Miljöforskning.

Läs mer...


Inte aktuellt med ytterligare begränsning av bisfenol A i leksaker och barnartiklar

Kemikalieinspektionen skriver att det just nu inte är aktuellt att ytterligare begränsa innehållet av bisfenol A (BPA) i leksaker och barnartiklar.

Läs mer...


Databas för att underlätta miljökrav vid upphandling

Många upplever att det är svårt att ställa miljökrav vid upphandlingar. För att göra det enklare för upphandlare kommer Miljöstyrningsrådet att lansera en kriteriedatabas på sin hemsida.

Läs mer...


Danmark förbjuder hormonstörande ftalater

Danmark tar täten i ett förbud om 4 hormonstörande mjukgörare av typen ftalater som bl.a. förekommer i mjuka PVC-produkter.

Läs mer...


Boverket utreder om bisfenol i relining

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen, Boverket och Livsmedelsverket i uppdrag att ta reda på om det läcker ut hormonstörande ämnet bisfenol A (BPA) från dricksvattenrör.

Läs mer...


Första handelspiloterna certifierade i Miljöbyggnad

Nu är det klart med de första miljöcertifieringarna för handelsbyggnader enligt Miljöbyggnad

Läs mer...


Ökande användning av hormonstörande parabener i produkter

Trots larmrapporter ökar användningen av hormonstörande parabener i produkter. Användningen har nästan tredubblats sedan mitten av 1990-talet, enligt statistik från Kemikalieinspektionen.

Läs mer...


Ny biocidförordning kräver märkning av byggvaror

En ny biocidförordning ska tillämpas i EU från och med den 1 september 2013. En av nyheterna är att varor som exempelvis kläder, elektronik och byggmaterial som innehåller biocider måste märkas.

Läs mer...


Ökad exponering mot bisfenol A kopplad till fetma

I en ny amerikansk studie undersökte forskarna om det finns en koppling mellan en ökad exponering mot hormonstörande ämnet bisfenol A och fetma. Resultaten visade att fler individer med högre mängder bisfenol A i kroppen led av fetma än de som fått i sig mindre mängder bisfenol A.

Läs mer...


Höga halter PCB ökar risken för stroke

En ny svensk studie från Uppsala universitet visar att personer med höga halter av miljögiftet PCB i blodet kan ge dubblad risk att få stroke.

Läs mer...


Ftalatmjukgörare ökar risken för diabetes hos kvinnor

En amerikansk studie visar att förhöjda halter av mjukgörare av typen ftalater ökar risken för kvinnor att drabbas av diabetes. 

Läs mer...


Kemiska industrin i USA till attack på LEED

Det amerikanska byggnadscertifieringssystemet LEED har utvecklat ett system för miljöbedömning av byggvaror som kallas för Pharos. Den kemiska industrin har anklagat systemet för att vara ovetenskapligt, för att straffa kemiska företag och därmed riskera de anställdas jobb samt för att det kan göra byggnader mindre energieffektiva pga olyckliga materialval.

Läs mer...


SGBC lanserar Miljöbyggnad för handelsbyggnader

Nu är det möjligt att certifiera köpcentrum, varuhus, gallerior, gatubutiker etc. i det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad. Den nya varianten omfattar både nya och befintliga handelsbyggnader.

Läs mer...


Hormonstörande ämnen i inomhusprodukter studeras

Stockholms universitet kommer att inleda ett forskningsprojekt i syfte att ta reda på vilka hormonstörande ämnen i inomhuskemikalier som påverkar sköldkörteln.

Läs mer...


Nu är BREEAM SE klar!

Den svenska versionen BREEAM SE av miljöcertifieringssystemet BREEAM Commercial är nu godkänd av BRE Global i Storbritannien.

Läs mer...


Miljöbyggnad-pilotprojekt för handelslokaler

Nu startar pilotprojekt för Miljöbyggnadscertifiering av handelslokaler.

Läs mer...


Forum för Giftfri Miljö 2012

Kemikalieinspektionen ordnar sin årliga konferens inom temat Giftfri miljö den 15 oktober. Denna gång läggs fokus på vilka fördelar det finns med att aktivt arbeta med att minska riskerna med farliga ämnen.

Läs mer...


Byggfirma stäms för epoxigolvläggning i Åtvidabergsskola

Efter en felaktigt utförd golvläggning med en epoxiprodukt förbjuden i skolor, blev personal och elever sjuka i en skola i Åtvidaberg.

Läs mer...


Nu kan ansökan om certifiering enligt Miljöbyggnad göras online

Ansökan om certifiering enligt Miljöbyggnad kan numera göras online SGBCs webbplats. Från och med 1 augusti ska alla ansökningar ske online.

Läs mer...


PVC-golv relaterade till upptag av plastmjukgörande ftalater hos spädbarn

En ny svensk studie indikerar att PVC-golv kan vara en viktig källa till upptaget av hormonstörande ftalatmjukgörare hos spädbarn. Studien visar att spädbarn med PVC-golv i sovrummen hade fått i sig mera ftalatmjukgörare än andra.

Läs mer...


Ny Folksam färgtest för 2012

Åtta av utomhusfärgerna har efter två år möglat så mycket att Folksam helt avråder från köp. Ytterligare 18 färger som testats har en långsammare mögelpåväxt och får därför betyget "tveksamma köp" för den som ska måla om huset. Tre färger klassas som "tveksamma köp" då de är lösningsmedelsbaserade.

Läs mer...


Öppet hus för frågor om Miljöbyggnad

Antalet byggnader som certifieras med Miljöbyggnad ökar snabbt och Sweden Green Building Council (SGBC) har haft svårt att hinna med alla frågor som uppkommer.

Läs mer...


Samband mellan ftalatmjukgörare och diabetes

En svensk studie visar att exponering mot plastmjukgörare av typen ftalater ökade risken för att få ålderdiabetes.

Läs mer...


Motreaktion om rädslan för nano

En intressant debatt pågår om hur information om nanoprodukter ska hanteras.

Läs mer...


Förbud mot bisfenol A i barnmatsburkar

Regeringen har beslutat att det hormonstörande ämnet bisfenol A ska förbjudas i barnmatsburkar.

Läs mer...


Miljöbyggnad startar nu pilotstudie för Miljöbyggnad för handelslokaler

Intresset är stort för att certifiera handelslokaler i Miljöbyggnad och därför har SGBC arbetat med att anpassa bedömningskriterierna.

Läs mer...


Risken med kombinationseffekter måste regleras

Nordiska ministerrådet uppmanar till en satsning för att reglera riskerna med kombinationseffekter av olika kemikalier. Varje dag kommer människor i kontakt med många olika kemikalier som i kombination kan ha allvarliga följder.

Läs mer...


Farliga gifter finns även i nappflaskor av andra plasttyper än polykarbonat

Eftersom nappflaskor av polykarbonat kan läcka det hormonstörande ämnet bisfenol A, valde EU att år 2011 införa ett förbud mot detta ämne i alla nappflaskor inom hela EU. En ny vetenskaplig studie visar dock att även nappflaskor av andra typer av plast (t.ex. polypropen) läcker ut skadliga ämnen som är cancerframkallande eller skadliga för nervsystemet.

Läs mer...


Barn extra utsatta för miljögifter i inomhusmiljön

En doktorsavhandling från Stockholms universitet visar att vi får i oss miljögifter via inomhusluft och damm i högre grad än vad som var känt tidigare.

Läs mer...


Åtta nya ämnen kräver REACH tillståndsprövning

Åtta nya ämnen har lagts till i listan på utfasningsämnen som kräver tillståndsprövning för att få användas.

Läs mer...


ECHA publicerar lista på produkttyper med utfasningsämnen från kandidatlistan

Nu finns det för första gången möjlighet att se vilken typ av produkter som säljs inom EU som innehåller utfasningsämnen som finns med på ECHAs kandidatlista.

Läs mer...


Fyra av 60 kranar släppte ut för mycket bly i Boverkets undersökning

Två laboratorier har testat hur mycket bly 60 nya köks-och tvättställsblandare släpper ut i kontakt med vatten. Resultatet visar att endast fyra av de totalt 60 kranarna släppte ut mer bly än det tillåtna gränsvärdet på 20 mikrogram (se resultatet här).

Läs mer...


Utbildning i SundaHus Miljödata för Förvaltnings AB Framtiden

En tvådagars utbildning har genomförts i Göteborg för Framtidenkoncernen och de (kommunala) bostadsbolagens anställda.

- Vi är oerhört stolta och glada för att vi nu har verktygen för att klara av att ligga i framkant och vara ett föredöme för andra i branschen, säger Ulrika Arensberg, fastighetsutvecklingschef i Framtidenkoncernen.

Läs mer...


Nya rön: Koppling mellan miljögifter och autism

Mer och mer forskning visar på en möjlig koppling mellan miljögifter och autism. I en studie på möss fick djur som utsatts för flamskyddsmedel i fosterlivet beteendestörningar.

Läs mer...


Asbest dödar fler igen

Den allvarliga cancersjukdomen mesoteliom orsakas av asbest. På två år har antalet personer som drabbas av sjukdomen fördubblats.

Läs mer...


Skydda barnen bättre

Kemikalieinspektionen har hållit sin årliga konferens om gifter i miljön, denna gång med fokus på barns exponeringar. Konferensen hette "Skydda barnen bättre" och den samlade 300 deltagare som lyssnade på och diskuterade behovet av att skydda barnen bättre från de kemikalier som finns i vardagen.

Läs mer...


Miljöbyggnad version 2.1 har lanserats

Nu har version 2.1 av certifieringssystemet Miljöbyggnad lanserats. Det är en uppdatering som framförallt ger en ökad tydlighet och förenkling för såväl beställare som konsulter.

Läs mer...


Förbud mot kadmium i plast och svetsråd

EU har beslutat att kadmium inte får finnas i plast och svetstråd. Förbudet trädde i kraft den 10 december 2011. Detta gäller alla sorters plast, men återvunnen PVC-plast är tyvärr undantagen från förbudet. För kundernas information ska byggprodukter som tillverkats av återvunnen PVC märkas med en särskild logotyp.

Läs mer...


Antibakteriella medel i byggvaror

Triclosan är ett antibakteriellt ämne som kan förekomma i kompositmaterial som används i t ex bänkskivor, duschkabiner och golvmaterial. Ämnet klassificeras som mycket giftigt för vattenlevande organismer och har rapporterats ha hormonstörande effekter. Utbredd användning av triclosan befaras dock kunna leda till ökad selektion för resistenta bakteriestammar.

Läs mer...

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter