SundaHus Medvetna materialval

Inte ekonomiskt försvarbart att sänka rikt- och gränsvärde för radon

Sex myndigheter - Boverket, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sveriges Geologiska Undersökning - har tillsammans tagit fram en rapport som anger att dagens rikt- och gränsvärde på 200 becquerel per kubikmeter för radon i bostäder inte bör sänkas

Myndigheterna anser att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att genomföra en skärpning av rikt- och gränsvärdena. Läs hela rapporten.

 

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter