SundaHus Medvetna materialval

Nyhetsbrev mars 2012

BK04 uppdaterad

Varugrupperingen BK04 används i SundaHus Miljödata för att möjliggöra sökningar inom olika produktkategorier. BK04-strukturen har nyligen uppdaterats. Läs mer på vår webbplats.

Utbildning i SundaHus Miljödata för Förvaltnings AB Framtiden

En tvådagars utbildning har genomförts i Göteborg för Framtidenkoncernen och de (kommunala) bostadsbolagens anställda. Läs mer på vår webbplats.

Nya rön: Koppling mellan miljögifter och autism

Mer och mer forskning visar på en möjlig koppling mellan miljögifter och autism. I en studie på möss fick djur som utsatts för flamskyddsmedel i fosterlivet beteendestörningar. Läs mer på vår webbplats.

Asbest dödar fler igen

Den allvarliga cancersjukdomen mesoteliom orsakas av asbest. På två år har antalet personer som drabbas av sjukdomen fördubblats. Läs mer på vår webbplats.

Åtta nya ämnen kräver REACH tillståndsprövning

Åtta nya ämnen har lagts till i listan på utfasningsämnen som kräver tillståndsprövning för att få användas. Ämnena är cancerframkallande och/eller reproduktionsstörande. Läs mer på vår webbplats.

ECHA publicerar lista på produkttyper med utfasningsämnen från kandidatlistan

För första gången finns det möjlighet att se vilken typ av produkter som säljs inom EU som innehåller utfasningsämnen som finns med på ECHAs kandidatlista. Läs mer på vår webbplats.

Fyra av 60 kranar släppte ut för mycket bly i Boverkets undersökning

Två laboratorier har testat hur mycket bly 60 nya köks- och tvättställsblandare släpper ut i kontakt med vatten. Resultatet visar att endast fyra av de totalt 60 kranarna släppte ut mer bly än det tillåtna gränsvärdet på 20 mikrogram (se vilka i Boverkets sammanställning). Läs mer på vår webbplats.

Risken med kombinationseffekter måste regleras

Nordiska ministerrådet uppmanar till en satsning för att reglera riskerna med kombinationseffekter av olika kemikalier. Varje dag kommer människor i kontakt med många olika kemikalier som i kombination kan ha allvarliga följder. Läs mer på vår webbplats.

Farliga gifter finns även i nappflaskor av andra plasttyper än polykarbonat

Eftersom nappflaskor av polykarbonat kan läcka det hormonstörande ämnet bisfenol A, valde EU att år 2011 införa ett förbud mot detta ämne i alla nappflaskor inom hela EU. En ny vetenskaplig studie visar dock att även nappflaskor av andra typer av plast (t ex polypropen) läcker ut skadliga ämnen som är cancerframkallande eller skadliga för nervsystemet. Läs mer på vår webbplats.

Barn extra utsatta för miljögifter i inomhusmiljön

En doktorsavhandling från Stockholms universitet visar att vi får i oss miljögifter via inomhusluft och damm i högre grad än vad som var känt tidigare. Läs mer på vår webbplats.


SundaHus Miljödata Nyhetsbrev
Redaktör: Jane Wigren
Ansvarig utgivare: Arvid Jannert
SundaHus i Linköping AB
Teknikringen 1 E, 583 30 Linköping
www.sundahus.se

2012-03-16