SundaHus Medvetna materialval

Nyhetsbrev juni 2010

SundaHus varken godkänner eller underkänner produkter!

Vi vill understryka vikten av att SundaHus miljöbedömningar vägs samman med alla andra faktorer i samband med att byggvaror väljs. SundaHus helhetsbedömning ger underlag för en riskbedömning av produkter eftersom den baseras på information om den kemiska faran samt om avfallshanteringen (risk är nämligen beroende av en kombination av faran, hur produkten hanteras och i vilken mängd). Till detta ska alla andra faktorer såsom funktion, livslängd, pris, leveranstid o s v vägas in. I vissa fall finns det fog för att t ex låta funktion eller livslängd väga tyngre än helhetsbedömningen och då ska projektdeltagaren motivera detta inför beställaren.

Vidare måste hänsyn tas till kraven i miljöprogrammet. Miljöprogrammet ska ge tydliga anvisningar om vilket förhållningssätt projektdeltagarna ska ha gentemot SundaHus miljöbedömningar vid val av byggvaror. Beställaren har alltid det slutgiltiga ansvaret för att acceptera eller avvisa produktval som gjorts i projektet.

SundaHus Miljödata ger aldrig några godkännanden eller underkännanden av produkter!

Guldklassning för campusbyggnad vid BTH - första guldklassning av nybyggnation

Peab och Kruthusens nybyggda Campusbyggnad vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona har som första nybyggnation tilldelats GULD-diplom enligt svenska miljöklassningssystemet Miljöklassad Byggnad. Tre faktorer som bidragit till den höga klassningen är en låg energianvändning, att allt material dokumenterats samt att en verifiering över att farliga ämnen inte byggs in har gjorts. SundaHus Miljödata har använts som verktyg för att hålla reda på och registrera material och kemikalier.

Läs pressmeddelandet från Peab.

Semesterinfo

Kontoret är bemannat alla vardagar, men om du har svårt att nå oss per telefon kan du alltid skicka e-post till oss.

Ha en riktigt skön sommar!


SundaHus Miljödata Nyhetsbrev
Redaktör: Jane Wigren
Ansvarig utgivare: Kjell Isacson
SundaHus i Linköping AB
Teknikringen 1 E, 583 30 Linköping
www.sundahus.se

2010-06-18