SundaHus Medvetna materialval

Nyhetsbrev maj 2010

Anpassningar av miljöprogram för nya bedömningar av koppar och zink

Med anledning av att det saknas officiell klassificering av massiv koppar och zink har vi tidigare beslutat att ta bort riskfraserna på massiv koppar och zink i våra bedömningar. Det innebär att massiv koppar och zink i produkter inte längre kommer att påverka helhetsbedömningen. Istället markerar vi produkter innehållande koppar respektive zink i kontakt med strömmande vatten med en varningstriangel kopplad till texten "Produkten innehåller koppar i kontakt med strömmande vatten" respektive "Produkten innehåller zink i kontakt med strömmande vatten". Därmed är det viktigt att, för de miljöprogram som specificerar en bevakning av massiv koppar eller zink inom vissa produktområden, anpassa formuleringen i instruktionen till detta.

Plats- och byggdelsstruktur krävs för registrering av mängd och plats

En funktion för att registrera mängd och plats där byggvaror har placerats finns i SundaHus Miljödata sedan augusti förra året. Funktionen behövs för att överföra information om byggvaror från byggskedet till förvaltningsskedet, vilket är viktigt eftersom fastighetsägare på sikt kommer att behöva veta var de olika varorna är placerade i byggnaden snarare än vem som projekterat eller köpt in varorna. Vidare krävs registrering av mängd och plats för att kunna uppnå en guldklassning i Miljöklassad Byggnad.

För att kunna använda denna funktion krävs att en lämplig platsstruktur överlämnas till SundaHus. Detaljnivån och karaktären på denna struktur kan variera beroende på behovet. I vissa fall nöjer man sig med en våningsstruktur medan man i andra fall vill ha detaljering ända ner till rumsnummer. Eftersom utfasning av ämnen med farliga egenskaper (för Miljöklassad Byggnads silver- och guldklassning) begränsas till vissa byggnadselement är det också nödvändigt att koppla registreringen av produkter till en byggdelsstruktur.

Instruktioner om hur mängd- och platsregistreringar kan göras finns att hitta i avsnittet "Kollektionshantering" under "Hjälp" längst upp till höger efter inloggning. Kontakta oss om ni önskar registrera mängd och plats i ert projekt.

Skadliga effekter när flera kemikalier samverkar i miljön (cocktaileffekten)

Människor och miljö utsätts kontinuerligt för kombinationer av en rad olika ämnen. Nyligen gjord forskning visar att kemikalieblandningens giftighet (s k cocktaileffekt) kan vara större än de individuella komponenternas och även om de enskilda kemikalierna i blandningen inte har skadliga effekter var för sig kan blandningen ge skadliga effekter. Det innebär att metodiken för miljö- och hälsoriskbedömning av kemikalier måste utvecklas så att kombinationseffekter bevakas.

Den nya europeiska kemikalielagstiftningen REACH, som Sverige lyder under, beaktar inte denna fråga (utom när det gäller växtskyddsmedel) vilket innebär att den inte ger det skydd som människor och miljö skulle behöva. Under det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009 beslutade miljöministrarna att undersöka hur reglerna kan förbättras och utvecklas i fråga om kombinationseffekter. Förhoppningen är att ta fram ett underlag för att beslut om detta. Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats.


SundaHus Miljödata Nyhetsbrev
Redaktör: Jane Wigren
Ansvarig utgivare: Kjell Isacson
SundaHus i Linköping AB
Teknikringen 1 E, 583 30 Linköping
www.sundahus.se

2010-05-19