SundaHus Medvetna materialval

SIN-listan uppdaterad med 89 nya ämnen

Internationella kemikaliesekretariatet ChemSecs förteckning över farliga kemikalier, den s k SIN-listan, har uppdaterats med 89 nya ämnen. Den uppdaterade SIN-listan kan nås via spärrlista i SundaHus.

Internationella kemikaliesekretariatet ChemSec, har i samarbete med offentliga organisationer utvecklat en förteckning över 267 farliga kemikalier som de vill stoppa omedelbart, den s k SIN-listan. Listan är baserad på kriterier för ämnen med särskilt farliga egenskaper, eller SVHCs, och de används i konsumentprodukter eller produceras i stora mängder. Listan är tänkt som ett stöd för REACH godkännandeprocessen. Den kan nås i SundaHus genom en spärrlista. SIN-listan har uppdaterats med 89 nya ämnen som klassificeras som CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska) enligt den nya klassificeringssystemet. Den uppdaterade SIN-listan har versionsnummer 1.1.

Läs mer på ChemSecs webbplats.

Dela

Prenumerera

RSS Prenumerera via RSS »

Nyheter